เอ็นเทค สวทช. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรมาตร ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก
Read More »
Print Friendly, PDF & Email