ENTEC VDO

สาระน่ารู้ ENTEC

การชาร์จมือถือขณะใช้งานสามารถทำได้แต่ไม่เหมาะสม อันตรายนี้ไม่ใช่แค่กับมือถือหรือแบตเตอรี่เท่านั้น ยังรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ในบ้านด้วย เพราะฉะนั้นจะขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรการป้องกันของผู้ใช้งาน

แบตเตอรี่เสื่อมเกิดจากการเสื่อมสภาพของสารเคมีภายในเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งส่งผลให้ความจุของแบตเตอรี่ลดลง สาเหตุของการเสื่อมอาจเกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ สารเคมีหรือวัสดุภายในเซลล์แบตเตอรี่หมดอายุ การใช้งานหรือการจัดเก็บไม่เหมาะสมทำให้เกิดความร้อน เป็นต้น

พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์

สัมภาษณ์โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ถอดบทสัมภาษณ์โดย อรวรรณ สัมฤทธิ์เดชขจร รายการก่อ กอง Science ครั้งนี้ ชวนคุณผู้ฟังคุยกับนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หรือ ดร.เบนซ์ หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ถาม : ขอทราบประวัติการศึกษาของ ดร.เบนซ์ ครับ ทราบมาว่าไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย? ตอบ :  หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็สอบชิงทุนรัฐบาลเพื่อไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น

Print Friendly, PDF & Email
Read More »
เรื่องน่ารู้เกี่ยวแบตเตอรี่

ดร.อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ, ดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน์, ดร.จิราวรรณ มงคลธนทรรศ, ดร.เปรียว เอี่ยมละมัย, ดร.ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ภาพรวม ถาม : แบตเตอรี่ที่ใช้งานในปัจจุบันมีกี่ประเภท และการใช้งานต่างกันเช่นใดบ้าง? ตอบ: แบตเตอรี่แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก

Print Friendly, PDF & Email
Read More »
Print Friendly, PDF & Email