รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

         วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 : นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ในระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2567 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

         รมว.อว. และคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยในสังกัดกระทรวง อว. ณ ชุมชนสวนตาลลุงถนอม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. นำคณะผู้บริหารและนักวิจัยรอให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่ สวทช. ได้มาดำเนินงานในพื้นที่ รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม https://www.nstda.or.th/home/news_post/mhesi-mobile-cabinet-meeting/

         ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ร่วมต้อนรับคณะ รมว.อว. นำเสนอกิจกรรมผลงานวิจัยการประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเอง สำหรับชุมชนชายขอบ ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ โครงการในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ENTEC ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา บ้านปาเกอะญอ จ.เพชรบุรี และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก จ. เพชรบุรี ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านได้รับประโยชน์ 1,030 ครัวเรือน 25 ชุมชน

Print Friendly, PDF & Email