Somchai Maophai

ENTEC สวทช. จับมือ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        13 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต           ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนกับทาง บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ในการก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ ENTEC ในฐานะหน่วยงานที่ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการคัดกรองโซลาร์เซลล์ที่ปลดระวาง และแนวทางการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย […]

ENTEC สวทช. จับมือ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Read More »

NSTDA-MHESI unveils its 2023 performance using research to serve the society, setting goals for 2024 to implement BCG research to enhance quality of life of Thai people towards sustainability

(December 25, 2023) At the press conference room, 1st Floor, Phra Jomklao Building, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI): Professor Dr. Sukit Limpijumnong, President of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) – an agency under the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI) along with a team of

NSTDA-MHESI unveils its 2023 performance using research to serve the society, setting goals for 2024 to implement BCG research to enhance quality of life of Thai people towards sustainability Read More »

The kick-off event for the collaborative research project: Replication Battery-Swapping Electric Motorcycle Taxis in Samyan District of Bangkok “Electric Mobility Two-Wheelers Toward Sustainable Society”

On Friday, December 22, 2023, at the Chulalongkorn University’s Chalermprakiat Building, the National Energy Technology Center (ENTEC) and the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), in collaboration with the Asian Institute of Technology, Chulalongkorn University, STAL Group Holding Limited (Stallion), and Swap & Go Co., Ltd., under the support of the SOLUTIONSPlus fund (https://solutionsplus.eu/)

The kick-off event for the collaborative research project: Replication Battery-Swapping Electric Motorcycle Taxis in Samyan District of Bangkok “Electric Mobility Two-Wheelers Toward Sustainable Society” Read More »

ENTEC สวทช. สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ.พระรามที่ 6 พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ : ด้านการบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าและโทรมาตร (ระยะที่ 1) โดยมี ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ดร.ประดิษฐ์ เฟื่องฟู ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง นักวิจัย/หัวหน้าโครงการฯ และทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแผนงานโครงการฯ โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบเป็นโครงการในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และโทรมาตรให้มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ สาธารณสุขและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ซึ่งโครงการในระยะที่ 1 มีผลการดำเนินงานดังนี้ (ม.ค.-พ.ค. 2566) บริษัท เอไอเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตรของโครงการ ได้ทำการปรับปรุงระบบเป็นแบบ Microwave เพื่อเพิ่มกำลังการส่งสัญญาณและกำลังไฟฟ้าของระบบในพื้นที่จังหวัดตาก

ENTEC สวทช. สรุปผลการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ Read More »

Signing Ceremony for the Record of Discussions on Third Country Training Programme for Energy Resilience Assessment: Towards Climate Adaptable Energy Systems

On November 9, 2023, National Energy Technology Center (ENTEC) hosted the Signing Ceremony for the Record of Discussions on Third Country Training Program for “Energy Resilience Assessment: Towards Climate Adaptable Energy Systems” agreed upon between Japan International Cooperation Agency (JICA), Thailand International Cooperation Agency (TICA) and National Energy Technology Center (ENTEC), at Press Conference Room,

Signing Ceremony for the Record of Discussions on Third Country Training Programme for Energy Resilience Assessment: Towards Climate Adaptable Energy Systems Read More »

ENTEC รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์ม

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาคาร MTEC อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี        ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์มและนำร่องการทดสอบภาคสนามเชิงบูรณาการ เพื่อผลักดันให้เกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน” โดยโครงการวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมทุนในหลายภาคส่วน ซึ่งเป็นองค์กรหลักในอุตสาหกรรมน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่         1. บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน)        2. บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)        3. บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด        4. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

ENTEC รายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยากจากน้ำมันปาล์ม Read More »

คณะวิจัย ENTEC สวทช. ร่วมกับโครงการหลวงเเม่สะป๊อก จัดอบรมชาวบ้านผาหม่น อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่

วันที่ 23 มิ.ย. 2566 ณ บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่คณะวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมอบรมชาวบ้านประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED จำนวน 26 ครัวเรือน และติดตั้งสถานีชาร์จประจุแบตเตอรี่จำนวน 2 จุด พร้อมสอนการติดตั้งชุดหลอดไฟในบ้านที่อยู่อาศัยและสอนการใช้งานระบบสถานีชาร์จอย่างถูกวิธีเพื่อความปลอดภัย ณ ศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) บ้านผาหม่น อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

คณะวิจัย ENTEC สวทช. ร่วมกับโครงการหลวงเเม่สะป๊อก จัดอบรมชาวบ้านผาหม่น อ.เเม่วาง จ.เชียงใหม่ Read More »

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้ EGAT ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี          ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และคณะนักวิจัย ร่วมกับผู้เเทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด “พิธีมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ” ในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสําหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย โดยงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เเทนในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ – H.E. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจําประเทศไทย – Ms. Gita Sabharwal ผู้ประสานงานสหประชาชาติ (UN) ประจําประเทศไทย–

เอ็นเทค สวทช. กฟผ. เอกชนไทย-จีน ร่วมจัดพิธีฉลองมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสาธารณะ ในเขตพื้นที่บางกรวย นนทบุรี และบางพลัด กรุงเทพมหานคร Read More »

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน         จากกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมอนามัยเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Natural Cleaning Agent System : ENcase) ที่ผ่านมา https://www.entec.or.th/mou_encase-040166/          ปัจจุบัน ENTEC สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และ ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ได้ดำเนินการส่งมอบและให้ความรู้พร้อมติดตั้ง ENcase เครื่องต้นแบบผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจากสารละลายเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อใช้งานการฆ่าเชื้อทางการแพทย์ การจัดการขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาล และใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน Read More »

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 ‘NAC2023’ โชว์ขุมพลังวิจัย ‘ขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืน’ เริ่มแล้ว 28-31 มี.ค. ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ปทุมธานี

(28 มีนาคม 2566) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2566 (NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้แนวคิด “สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน” (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand’s sustainable development) ระหว่างวันที่ 28 -31 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

การประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 ‘NAC2023’ โชว์ขุมพลังวิจัย ‘ขับเคลื่อน BCG สู่ความยั่งยืน’ เริ่มแล้ว 28-31 มี.ค. ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ปทุมธานี Read More »