News

ENTEC สวทช. มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

        ENcase เป็นนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ จากสารละลายเกลือแกง หรือ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีภายในเครื่อง สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ประกอบด้วย กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีระดับความเป็นกรดด่างในช่วงเป็นกรดอ่อน (pH 4-6) ปริมาณคลอรีนมากกว่า 400 ppm และค่า Oxidation-Reduction Potential (ORP) ในช่วง 900-1200 mV ซึ่งกรด HOCl เป็นกรดอ่อนๆ ตามธรรมชาติชนิดเดียวกับภูมิคุ้มกันในเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร        นวัตกรรมดังกล่าว วิจัยและพัฒนาโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวีไวรัส …

ENTEC สวทช. มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่ รพ.พหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ENTEC สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีส่งมอบนวัตกรรมน้ำยาฆ่าเชื้อ “ENERclean” (เอนเนอร์คลีน) จำนวน 100 ชุด ร่วมสนับสนุนโครงการ “อว.พารอด”  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นผู้รับมอบนวัตกรรมจาก ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล  ผู้อำนวยการ  กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC  พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์  สุภสิทธิ์มงคล นักวิจัย และคณะ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC กล่าวว่า “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เป็นนวัตกรรมที่ได้จากต้นแบบเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Electrolyzed water) ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล …

ENTEC สวทช. ส่งมอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” สนับสนุนโครงการ “อว.พารอด” ใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 Read More »

ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค

วันที่ 23 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ร่วมกับ ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และ ฟลาวีไวรัส ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และคุณภัททิยา ลักษณะเจริญ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ทำการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม “เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี (Electrolyzed oxidizing water)” สำหรับใช้ภายในสถานประกอบการด้านสาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้สถานประกอบการด้านสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล สามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อใช้เองได้ โดยเครื่องดังกล่าวสามารถผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ประกอบด้วยกรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีระดับค่ากรดด่างเป็นกลาง ผลิตจากสารธรรมชาติ ปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษ สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร โดยมีประสิทธิภาพในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค (AOAC 955.14, 955.15, 955.17 และ 964.02) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา …

ENTEC ร่วมกับ BIOTEC มอบนวัตกรรม “น้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean” เพื่อใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย มีแผนการถ่ายทอด/ส่งมอบชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับโรงพยาบาล ในหลายภูมิภาค Read More »

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน วันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ผ่านโปรแกรม Cisco Web Ex กำหนดการ วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน” 12:45 – 13:00 น.   เริ่มการออนไลน์ 13:00 – 13:20 น.   กล่าวเปิดงาน โดย                              ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด               …

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน Read More »

ENTEC had joined an online seminar “Opportunities and Challenges of science, research, and innovation in driving Thailand to become the production center of ASEAN’s electric vehicle technology by 2025”

On August 25, 2021, the National Energy Technology Center (ENTEC) had joined an online seminar “Opportunities and Challenges of science, research, and innovation in driving Thailand to become the production center of ASEAN’s electric vehicle technology by 2025” under “The Knowledge Management Project for the system development of science, research, and innovation of the modern …

ENTEC had joined an online seminar “Opportunities and Challenges of science, research, and innovation in driving Thailand to become the production center of ASEAN’s electric vehicle technology by 2025” Read More »

ENTEC had organized an online seminar on Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production

On July 13, 2021, The National Energy Technology Center (ENTEC), the National Metal and Materials Technology Center (MTEC), and Thailand Energy Storage Technology Association (TESTA) had organized an online seminar on Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production There were two speakers in the seminar, namely, Mr. Panuporn Udompansa and Mr. Christoph Schaeper. Mr. Panuporn …

ENTEC had organized an online seminar on Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production Read More »

ENTEC researcher won Best Oral Presentation Award at AMF-AMEC 2021

Dr. Nattanai Kunanusont, Researcher of Energy Storage Technology Research Team, Energy Innovation Research Group of ENTEC, had won the Best Oral Presentation Award for Degradation Diagnostics and Direct Recycling of Nickel-rich NMC cathode in Li-ion batteries at AMF-AMEC 2021 on July 7-9, 2021. The event was organized by Chulalongkorn University, Suranaree University of Technology, the …

ENTEC researcher won Best Oral Presentation Award at AMF-AMEC 2021 Read More »

ENTEC และ MTEC ร่วมกับ TESTA จัดสัมมนา “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” ในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 ลงทะเบียนฟรี

ENTEC และ MTEC ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กำหนดจัดงาน TESTA Forum ครั้งที่ 3 ในรูปแบบ online หัวข้อ “Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production” ในวันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 14:00-16:00 น. สนใจลงทะเบียนฟรี ที่ https://www.shorturl.asia/eWZEr 

EV Batteries Evolution: Technological Advancement through their End of Life

On March 30, 2021 at Jupiter Room 8-9, Challenger Hall, Impact Muang Thong ThaniThe National Energy Technology Center (ENTEC), the National Metal and Materials Technology Center (MTEC), Thailand Energy Storage Technology Association (TESTA), Electric Vehicle Association of Thailand (EVAT), and the United Nations Environment Programme (UNEP) had organized a seminar in the 42nd Motor Show …

EV Batteries Evolution: Technological Advancement through their End of Life Read More »

Innovative lithium-ion battery packs developed by ENTEC, NSTDA, and the Army Research and Development Office

The innovative lithium-ion battery packs and chargers were developed by the National Energy Technology Center (ENTEC), the Natoinal Electrics and Computer Technology Center (NECTEC), the National Security and Dual-Use Technology Center (NSD), the National Sceince and Technology Development Agency (NSTDA), and the Army Research and Development Office. The funding of this research was provided by …

Innovative lithium-ion battery packs developed by ENTEC, NSTDA, and the Army Research and Development Office Read More »