News

เอ็นเทค สวทช. เปิดห้องปฎิบัติการฯ เสริมประสบการณ์ด้านพลังงาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สวทช. โดย ดร.ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ และ ดร.กัญญาณี แสงลี นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น เทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ (Perovskite solar cell) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนแบบรอยต่อเฮเทอโร (Silicon heterojunction solar cell) และโครงสร้างเซลล์ซ้อนเพอรอฟสไกต์/ซิลิคอนแบบรอยต่อเฮเทอโร (Perovskite/Silicon heterojunction tandem solar cell) ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้งานจากเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีสันสวยงาม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งร่วมกับสิ่งปลูกสร้างทดแทนกระจกอาคารและช่วยลดการส่งผ่านความร้อนเข้ามายังอาคาร แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบากึ่งส่องผ่านแสงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

เอ็นเทค สวทช. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2565

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย  ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) พร้อมด้วยทีมนักวิจัย นำผลงานวิจัยร่วมจัดแสดงในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2565 จังหวัดนครนายก  ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีผลงานวิจัยเด่นจากศูนย์แห่งชาติ ร่วมจัดแสดง ได้แก่ ผลงาน Plant Multipurpose Spray (สเปรย์สำหรับดูแลพืช)  เซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบา เซลล์แสงอาทิตย์กึ่งส่องผ่านแสง  และ  อุปกรณ์ Flow Tester และ Fork Tester เพื่อใช้จำแนกเนื้อสัมผัสอาหารสำหรับผู้มีภาวะกลืนลำบาก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ จำนวนมาก

เอ็นเทค สวทช. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรมาตร ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรมาตร และระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแม่จันทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนชายขอบเพื่อเชื่อมต่อ ช่วยเหลือ สร้างโอกาสการเข้าถึงทั้งในภาคการศึกษา สาธารณสุข ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 7.9 ล้านบาท และได้รับความร่วมมือด้านบริการติดตั้งโครงข่ายเพื่อการสื่อสารโทรคมนาคมจาก บริษัทแอดวานซ์ อินโฟล์ เซอร์วิซ (จำกัด) มหาชน ซึ่งในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ดร.อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง หัวหน้าโครงการ/นักวิจัยเอ็นเทค พร้อมด้วย พันตำรวจเอกศุภวัฒน์ ศรีชัยชนะ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34   พ.ต.ท.กิตติพงศ์ นวลวิทยาพงศ์  นายตำรวจนิเทศก์ …

เอ็นเทค สวทช. ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรมาตร ระบบแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดตาก Read More »

ENTEC and ITRI host a seminar discussing Thailand’s Energy Transition Trends and Business Opportunities.

On 21 November 2022, National Energy Technology Center (ENTEC) with Industrial Technology Research Institute (ITRI) and Thai-Taiwan Business Association co-organize “2022 Thailand’s Energy Transition Trends and Business Opportunities Seminar” at Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand. The event brought together eminent experts with experience in the fields of electric vehicles, smart manufacturing, and energy technology …

ENTEC and ITRI host a seminar discussing Thailand’s Energy Transition Trends and Business Opportunities. Read More »

รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต้องการรับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2566 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีภารกิจในการดำเนินการวิจัย การสนับสนุนการวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ในด้านเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ ซึ่งมีความสำคัญอย่างสูงต่อความสามารถในการผลิตและความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จึงใคร่เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/2022-mtec-director-recruitment/

เอ็นเทค สวทช. จัดสัมมนาให้ความรู้มาตรฐาน และความปลอดภัย ในการใช้งาน แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน

วันที่ 17 ตุลาคม 2565          ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) จัดสัมมนาออนไลน์ TESTA FORUM ครั้งที่ 7 ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน และความปลอดภัย ในการใช้งาน แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ตอนที่ 2 ภาพรวมด้านมาตรฐานการวิเคราะห์ทดสอบและศักยภาพการทดสอบของประเทศไทย ซึ่งมีวิทยากรจากหลายหน่วยงานร่วมบรรยายให้ความรู้ และมีหัวข้อที่น่าสนใจประกอบด้วย         – ภาพรวมทางเทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานทั้งระบบเซลล์ โมดูล และแพ็กที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพ โดย ดร.อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค)         – ความคืบหน้าด้านมาตรฐานและการให้บริการของการวิเคราะห์ทดสอบแบตเตอรี่ จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย คุณพงศ์พัฒน์ พันธุ์เพียร จากสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI), …

เอ็นเทค สวทช. จัดสัมมนาให้ความรู้มาตรฐาน และความปลอดภัย ในการใช้งาน แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน Read More »

เอ็นเทค สวทช. เดินหน้าส่งมอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 ช่วยเหลือพื้นที่ ต.หนองสามวัง จ.ปทุมธานี เร่งระบายน้ำท่วมขัง

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการ กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมทีมวิจัยประกอบด้วย ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ดร.ภพพล เอียวพันธ์ นายภูมิอานันท์ นิยมนา นาย พิชญ์พงษ์ จันทา นายเขมรัฐ วิเธียน นายกัมปนาท ทับมณี เดินหน้าส่งมอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 จากงานวิจัยอย่างต่อเนื่องอีกจำนวน 1,000 ลิตร รวมเป็นจำนวนสะสม 2,400 ลิตร ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย 2565

เปิดเวที Investment Pitching นักวิจัย ENTEC นำเสนอนวัตกรรม FOODe´care ในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz

นักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล นักวิจัยกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมด้วยทีมวิจัย นำเสนอนวัตกรรมเด่น FOODe´care พร้อมต่อยอดธุรกิจในงาน APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นวัตกรรม FOODe´care เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างสารพิษและฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปลอดภัยทางอาหาร เป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ผลิตขึ้นจากธรรมชาติที่ได้จากชุด ENcase system ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการกระตุ้นน้ำเกลือ ผลิตและปรับสภาพจนเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีกรดไฮโปคลอรัสเป็นองค์ประกอบหลัก มีประสิทธิภาพในการล้างสารพิษและฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียก่อโรคที่พบส่วนใหญ่ในอาหาร https://www.youtube.com/watch?v=sSScPITVs94&t=1s

เอ็นเทค สวทช. ร่วมงานเปิดการประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมงานเปิดการประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ที่ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และ ศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวบรรยายพิเศษ ในงานดังกล่าว ENTEC ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายในการเสวนาการขับเคลื่อน BCG Economy model สู่การปฏิบัติ ในเขตเศรษฐกิจ APEC ใน 2 หัวข้อ …

เอ็นเทค สวทช. ร่วมงานเปิดการประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz Read More »

เอ็นเทค สวทช. มอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 ใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานีศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมทีมวิจัย ประกอบด้วย ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์ ดร.ภพพล เอียวพันธ์ และนายภูมิอานันท์ นิยมนา มอบเชื้อเพลิงไบโอดีเซล B100 จากงานวิจัย จำนวน 800 ลิตร เพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำท่วมขังจากสถานการณ์อุทกภัย ให้แก่ เทศบาลตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี