ต้นแบบระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับเรือไฟฟ้า

1,351 Views

ต้นแบบระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับเรือไฟฟ้าได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตเรือไฟฟ้าและยานพาหนะไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ระบบส่งกำลัง สำหรับเรือไฟฟ้าประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 250 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ตัว ใช้เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน แทนที่เครื่องยนต์สันดาปภายใน และชุดแบตเตอรี่แรงดันสูงจำนวน 2 ชุด ที่มีแรงดันไฟฟ้ารวม 600-700 โวลต์ และความจุรวม 312.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง สำหรับกักเก็บและจ่ายพลังงานให้แก่เรือไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานในปี 2564

  1. ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับเรือไฟฟ้าได้รับการออกแบบโดยพัฒนาชุดกล่องต่อไฟฟ้า แรงดันสูงที่สามารถแยกระบบจ่ายภาระทางไฟฟ้าและระบบอัดประจุไฟฟ้าออกจากกัน
  2. ระบบป้องกันอันตรายทางไฟฟ้าแรงดันสูงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
  3. ต้นแบบระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับเรือไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม
  4. การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อนสำหรับเรือไฟฟ้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

ทีมวิจัย

ดร. ธัญญา แพรวพิพัฒน์, ดร. มานพ มาสมทบ, ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล, ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล, ดร. บุรินทร์ เกิดทรัพย์ (เนคเทค), นายปกาศิต สมศิริ (เนคเทค) และนายประพนธ์ จิตรกรียาน (เนคเทค)