674 Views
ในปี 2564 เอ็นเทคได้เผยแพร่ผลงานและกิจกรรม
โดยใช้กระบวนการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อมวลชนและข่าว

ที่ได้รับการเผยแพร่ คิดเป็นมูลค่าสื่อ 3.7 ล้านบาท

[ENTEC PR Value: 3.70 million baht media value]