864 Views

โครงการที่มีมูลค่าผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม

ลำดับรหัสโครงการโครงการมูลค่า (ล้านบาท)
1P1750176การสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น7730377000
2P1550752การพัฒนาคาร์บอนสำหรับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและซุปเปอร์คาปาซิเตอร์1267222500
3P1300449การศึกษาอิทธิพลจากความแตกต่างขององค์ประกอบเชื้อเพลิงเกรดพิเศษต่อสมรรถะของเครื่องยนต์ดีเซลเทคโนโลยีคอมมอนเรล552600178
4P2051078การวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพด้านไฟฟ้าและความร้อนของแบตเตอรี่สำหรับรถโดยสารไฟฟ้า156168243
5P1202308ความเข้ากันได้ดีและความสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลผสมไบโอดีเซล151620300
6P0030209การศึกษาความเสถียรต่อปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไบโอดีเซลชนิดต่างๆ107737200
7P1951205การศึกษารูปแบบการจัดวางหนามเตยสำหรับพื้นที่ปากเตาเผา73920000
8P1202177การพัฒนาปูนซีเมนต์ที่ใช้พลังงานในการผลิตต่ำและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ 26519342
9P1551665การวิจัยและพัฒนาชุดแบตเตอรีและเครื่องชาร์จแบตเตอรี13464000
10P1650748ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ: การบริหารจัดการ12679100.24
11P1650749ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ: การจัดการพลังงานทดแทน3245535.4575
12P1751698ผลิตภัณฑ์มุ่งเป้า- เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
10095553398.698