755 Views

การประชุมวิชาการ

ลำดับ
วันที่/ชื่อกิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
จำนวนคน
จำนวนคน-วัน
1TESTA Forum ครั้งที่ 1 หัวข้อ เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย
17 ธันวาคม 2563
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา

8787
2The 1st APEC Workshop on Exploring Co-Benefit Opportunities for Renewable Energy and Energy Efficiency Projects in the APEC Region
18-19 มีนาคม 2564
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา

64128
3การประชุมวิชาการ สวทช. 2564 หัวข้อ เศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ : ความท้าทายและทางออก
25 มีนาคม 2564
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา

449449
4Mainstreaming Electric Mobility in Thailand: Baseline and Alternative Energy Solution
30 มีนาคม 2564
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา

4343
5TESTA Forum ครั้งที่ 2 หัวข้อ EV Batteries Evolution: Technological Advancement through their End of Live
30 มีนาคม 2564
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา

8383
6TESTA Forum ครั้งที่ 3 หัวข้อ Lithium-ion Battery Manufacturing Technology: Design & Production
13 กรกฎาคม 2564
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา

585585
7TESTA Forum ครั้งที่ 4 หัวข้อ การออกแบบและผลิตแพ็กแบตเตอรี่ในประเทศไทย ยาก-ง่าย ตรงไหน?
23 สิงหาคม 2564
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคการศึกษา
276276

กิจกรรมสร้างความตระหนักสำหรับเยาวชน

ลำดับวันที่/ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวนคนจำนวนคน-วัน
1โครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2564
วันที่ 27 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564 (11 วัน)
นักเรียน333