1,143 Views

นายจุลเทพ ขจรไชยกูล

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) เป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีพันธกิจในการดำเนินงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ และถ่ายทอดความรู้ที่เชื่อถือได้และเทคโนโลยีพลังงานคุณภาพสูงไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ENTEC มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันวิจัย ตลอดจนสถาบันการศึกษาระดับสูงทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการเป็นผู้นำการรวมกลุ่มด้านเทคโนโลยีพลังงานต่าง ๆ อันเป็นการบูรณาการทรัพยากรสำคัญจากหลายช่องทางเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างนวัตกรรมจากฐานความรู้สู่ภาคอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ Hydrogen Thailand สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) และ ASEAN Center for Energy (ACE)

ENTEC ดำเนินงานขับเคลื่อนด้านพลังงานสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว รวมถึงแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาที่เป็นวาระแห่งชาติตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ กรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของ ENTEC มี 5 ด้าน ดังนี้ 1) พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) 2) ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage) 3) พลังงานสิ้นเปลือง (Conventional Energy) 4) การบริหารจัดการพลังงาน (System Integration and Energy Management) และ 5) ประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency) รวมถึงการศึกษาเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน (Energy Policy/Resilience)

ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ENTEC ดำเนินงานโดยยึดหลักการ 4 ข้อ ได้แก่ 1) ความเชี่ยวชาญ (Excellence) 2) ความสอดคล้อง (Relevance) 3) ผลกระทบ (Impact) และ 4) การเป็นที่ยอมรับ (Visibility) โดยมุ่งเน้นการวิจัยที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (Research S-Curve) ซึ่งเป็นทิศทางที่ชัดเจนในการสร้างผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการใช้งานที่แท้จริงให้กับประเทศ ตัวอย่างผลงานที่สร้างความสำเร็จในด้านต่างๆ มีดังนี้

ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ การผลิต Acetylene Black เกรดพิเศษเพื่อการจำหน่ายของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การเปิดตัวโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell โดยใช้เทคโนโลยี Semi Solid แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และการเข้าร่วมจัดตั้งสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA)

ผลงานในเชิงสังคม ได้แก่ การจัดการพลังงานทดแทน โดยการออกแบบและพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสานที่ติดตั้งง่าย เคลื่อนย้ายได้ และทนต่อสภาพการใช้งานจริง สำหรับใช้งานในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้า ภายใต้โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบ

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้แก่ เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมีที่ผลิตจากสารธรรมชาติปราศจากแอลกอฮอล์และสารเคมีที่เป็นพิษมีฤทธิ์ยับยั้งฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่พบในโรงพยาบาล และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมอาหารได้ ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการผลิตและคุณสมบัติของน้ำยาฆ่าเชื้อในระดับห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาล 10 แห่ง ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย

ENTEC ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน และมุ่งมั่นดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และก่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนในระยะยาว