1,092 Views
DrNarong

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

 ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 

ความต้องการพลังงานของโลกในภาพรวมมีมากขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของเมืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้พลังงานในชีวิตประจำวันก็สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานสำหรับการขับเคลื่อนยานพาหนะซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในขณะเดียวกันกาiเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็เป็นประเด็นสำคัญที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและร่วมมือกันเพื่อลดปัญหาโลกร้อน สวทช. เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำ พลังงานสะอาดและการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของประเทศ จึงจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเป็นเลิศและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานของประเทศไทย เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกการถ่ายทอดงานวิจัยพื้นฐานสู่ธุรกิจนวัตกรรม (Startup) และภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมใหม่และนวัตกรรมด้านพลังงาน ตลอดจนขับเคลื่อนแผนพลังงานไปสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างฐานความรู้ที่บูรณาการร่วมกันมากขึ้นและสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานของประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเสนอแนะแนวนโยบายและวางแผนการบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายภาพรวมของประเทศโดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์รวมในการบูรณาการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศและนานาชาติและเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง (Translational Research) เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรมและขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยอาศัยการทำงานในรูปแบบจตุภาคี (Quadruple Helix) ที่สามารถสร้างผลงานอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาชาติ

ในนามของคณะกรรมการบริหาร ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร นักวิจัย บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานวิจัยด้านพลังงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายด้านวิจัยพลังงานในต่างประเทศที่ร่วมผลักดันการดำเนินงานและสร้างความเข้มแข็งและส่งมอบผลงานคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลลัพธ์ของการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติจะสร้างผลกระทบที่เป็นประโยชน์อย่างสูงในทุกภาคส่วนและในทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ