1,519 Views
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) จัดตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นศูนย์รวม การบูรณการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงให้แก่ ภาคอุตสาหกรรมและขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของ ภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ENTEC จัดเป็นศูนย์แห่งชาติลำดับที่ 5 ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ENTEC ดำเนินงานตามพันธกิจในการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 7 แผนพัฒนาพลังงาน ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558–2579 ของประเทศไทย ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และแผนกลยุทธ์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ 2560-2564) โดยใช้ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานเป็นพื้นฐานในการดำเนินงานวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม และเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนากับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวง พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน  

การวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม

ENTEC มุ่งเน้นการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมที่มีการร้อยเรียงทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยสู่การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยจัดทำแผนการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology/Research S-curves) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานวิจัย การจัดสรรทรัพยากร และวางแผนการทำงาน โดยในระยะ 5 ปีแรก ENTEC จะดำเนินการตามกรอบการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน 5 ด้าน ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล การจัดการระบบพลังงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน

งบประมาณและผลการใช้จ่าย

บุคลากร ENTEC มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 55 คน แบ่งตามกลุ่มตำแหน่งดังนี้

ผลผลิตเชิงวิชาการจากการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีดังนี้

การพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ENTEC สนับสนุนให้ทีมวิจัยและทีมพัฒนาธุรกิจทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม สังคม และชุมชน

ผลงานที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การส่งมอบผลผลิตจากโครงการร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย ให้คำปรึกษา และบริการมาตรฐาน ให้แก่ภาครัฐและเอกชน จำนวน 13 รายการ ประกอบด้วย

การพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุ

ENTEC จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะความชำนาญ ดังนี้

 

การประชุมวิชาการ จำนวน 7 เรื่อง

 

การฝึกอบรมหลักสูตรทั่วไป จำนวน 1 หลักสูตร  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 21 คน

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง

 

การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม จำนวน 1 หลักสูตร  มีผู้เข้าร่วม จำนวน 670 คน

รายได้จากการดำเนินงานและผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม

รายได้จากการดำเนินงาน 40.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

10,096 ล้านบาท  คิดเป็น   115.4 เท่า ของค่าใช้จ่ายประจำปี โดยมีสัดส่วนผลกระทบในแต่ละมิติ ดังนี้

การสร้างพันธมิตรวิจัย

ENTEC ร่วมมือกับองค์กรวิจัยทั้งในและต่างประเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแบ่งปันความรู้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรวิจัย

ลงนามสัญญาความร่วมมือกับต่างประเทศ จำนวน 7 ฉบับ

(ความร่วมมือกับ 6 สถาบัน ใน 3 ประเทศ)

บทความเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของ ENTEC จำนวน
2 คอลัมน์ รวม 5 เรื่อง

– สาระน่ารู้
– คลิปวิดีโอ

นิทรรศการ  จำนวน 2 ครั้ง  

กิจกรรมเยี่ยมชมองค์กร จำนวน 4 คณะ

 ENTEC PR Value
คิดเป็นมูลค่าสื่อ
3.70 ล้านบาท