1,142 Views

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นศูนย์รวมการบูรณการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศและนานาชาติ รวมทั้งเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่มุ่งเน้นการต่อยอดไปสู่การใช้งานจริงให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม

วิสัยทัศน์

“องค์กรผู้นำและศูนย์รวมแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศไทย”

พันธกิจ

พัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีพลังงานที่เป็นประโยชน์สำหรับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยมีกิจกรรมหลักดังนี้

 • ดำเนินงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนแผนด้านพลังงานของประเทศ โดยเฉพาะแผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศไทย
 • สร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานคุณภาพสูง และถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีผลกระทบเชิงบวกที่เป็นรูปธรรม
 • ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศ
 • บูรณาการทรัพยากรสำคัญจากหลายช่องทางเพื่อให้การทำงานบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ค่านิยมหลัก

  Nation First

  Science and Technology Excellence

  Teamwork

  Deliverability

  Accountability