การผลักดันให้เกิดนโยบายการใช้น้ำมันดีเซล เกรด บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ

949 Views

ที่มา

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น โครงการนี้เป็นการผนึกกำลังของหน่วยงานหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ สถาบันวิจัยและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันนโยบายการเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศจากเดิมร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 10 (บี10) ด้วยนวัตกรรมการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล และขยายผลให้น้ำมันดีเซล เกรด บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

เป้าหมาย

  • สนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น เพื่อช่วยลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศและเพิ่มปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ผลิตได้ภายในประเทศให้มากขึ้น
  • ยกระดับราคาปาล์มน้ำมันให้สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั่วประเทศ
  • เพิ่มความมั่นใจให้แก่บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์และประชาชนทั่วไปในการใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล บี10 โดยการทดสอบการใช้งานจริงในรถยนต์รวมระยะทางกว่า 100,000 กิโลเมตร
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการผลักดันนโยบายไบโอดีเซลของประเทศ
  • ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ PM 2.5 เพื่อความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทีมวิจัยทำอย่างไร

  • ทีมวิจัยร่วมกับโรงงานผลิตไบโอดีเซลเชิงพาณิชย์ที่ได้รับคัดเลือก 2 แห่ง ดำเนินการขยายกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง เพื่อสาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซลในเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ และผลิตไบโอดีเซลคุณภาพสูงออกมาใช้งานได้จริงในระดับ 10,000 ลิตร
  • ทีมวิจัยทำการตรวจสอบคุณภาพไบโอดีเซลให้ผ่านตามเกณฑ์สมาคมผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น (Japan Automobile Manufacturers Association: JAMA) เพื่อลดการอุดตันของหัวฉีดในเครื่องยนต์และนำไบโอดีเซลไปผสมเป็นน้ำมันดีเซลเกรด บี10 ไปใช้ในการทดสอบวิ่งจริงสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิคอัพ) จำนวน 8 คันภายใต้เงื่อนไขระยะทาง 100,000 กิโลเมตร ต่อคัน
  • สร้างความมั่นใจให้กับกรมธุรกิจพลังงานในการประกาศมาตรฐานน้ำมันเกรด บี10 โดยการใช้งานจริงในรถยนต์หลากหลายรุ่นกว่า 158 คันคิดเป็นปริมาณน้ำมันมากกว่า 99,000 ลิตร

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) (ชื่อปัจจุบัน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ภายใต้การสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แถลงข่าวความสำเร็จการเพิ่มคุณภาพไบโอดีเซล H-FAME ในระดับโรงงานสาธิต และพร้อมทดสอบในรถยนต์ ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น” เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการผลักดันการเพิ่มสัดส่วนไบโอดีเซลในอนาคต

ผลงานวิจัย

ผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนการใช้น้ำมันไบโอดีเซลให้สูงขึ้น ช่วยสร้างความมั่นใจในการผลักดันการใช้น้ำมันดีเซลเกรด บี10 เป็นน้ำมันดีเซลพื้นฐานของประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ผลกระทบทางอ้อม คือการช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมัน นับเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากเกื้อหนุนภาคการเกษตรของไทยให้มีอาชีพที่มั่นคง พร้อมส่งเสริมการใช้งานเชื้อเพลิงชีวภาพในปริมาณเพิ่มขึ้น ส่งเสริมพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สถานภาพการวิจัย

กรมธุรกิจพลังงานประกาศให้น้ำมันไบโอดีเซลเกรด บี10 เป็นน้ำมันดีเซลเกรดมาตรฐานของประเทศ โดยเรียกชื่อน้ำมันเกรด บี10 เป็นน้ำมันดีเซล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ส่วนน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายในปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น ดีเซล บี7 ยังคงมีจำหน่ายเป็นน้ำมันดีเซลเกรดทางเลือกควบคู่กับน้ำมันดีเซล เกรด บี20

แผนงานวิจัยในอนาคต

การสาธิตใช้งานน้ำมันไบโอดีเซลในสัดส่วนที่สูงขึ้น (บี10 และ บี20) ในรถยนต์มาตรฐานไอเสียยูโร 5/6

รายชื่อทีมวิจัย

ดร.นุวงศ์ ชลคุป, ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล, ดร.มานิดา ทองรุณ, ดร.อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ, ดร.พีรวัฒน์ สายสิริรัตน์, ดร.วิทูรัช กู๊ดวิน, ดร.ญาติกา สมร่าง, นายปฐมพงศ์ เจนไธสง, นางบุปผา ชมโฉม, นายจิรศักดิ์ อัญชัยศรี, นายอมรพจน์ สืบวงศ์, นายมงคล คณานนท์ และนายธวัชชัย สิงโสม

ติดต่อ

ปภาวี ลิขิตเดชาโรจน์ (นักวิเคราะห์) 
งานประสานธุรกิจและอุตสาหกรรม ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โทรศัพท์ +66 2564 6500 ต่อ 4306
อีเมล papawee.lik@mtec.or.th