เอ็นเทค สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม EZ-LED light kits

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร. อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง และ ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกิจกรรม EZ-LED light kits ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จำนวน 20 ท่าน ผลงานที่ถ่ายทอดอบรมฯ นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนองพระราชดำริฯ โครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทีมวิจัยพยายามแก้ปัญหาชุมชนในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าและขาดแคลนไฟฟ้าส่องสว่างใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน โดยจะนำผลงานของนักเรียนไปมอบให้กับชาวบ้านเพื่อใช้งานจริงในกิจกรรมครัวเรือนต่อไป

Print Friendly, PDF & Email