เอ็นเทค สวทช. เปิดห้องปฎิบัติการฯ เสริมประสบการณ์ด้านพลังงาน

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สวทช. โดย ดร.ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์ และ ดร.กัญญาณี แสงลี นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ต้อนรับอาจารย์และนักเรียน จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น เทคโนโลยีการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ (Perovskite solar cell) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนแบบรอยต่อเฮเทอโร (Silicon heterojunction solar cell) และโครงสร้างเซลล์ซ้อนเพอรอฟสไกต์/ซิลิคอนแบบรอยต่อเฮเทอโร (Perovskite/Silicon heterojunction tandem solar cell) ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประยุกต์ใช้งานจากเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีสันสวยงาม แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งร่วมกับสิ่งปลูกสร้างทดแทนกระจกอาคารและช่วยลดการส่งผ่านความร้อนเข้ามายังอาคาร แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบากึ่งส่องผ่านแสงเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

Print Friendly, PDF & Email