ENTEC สวทช. ต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 พร้อมต้อนรับการเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยสำคัญ ENTEC โดยมี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ให้คำแนะนำแนวทางนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากทางคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ขณะเยี่ยมชมผลงานวิจัยสำคัญ

โอกาสนี้ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) พร้อมด้วย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผช. ผู้อำนวยการ ENTEC, ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน, ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ, ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์, ดร.บุญญาวัณย์ อยู่สุข หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง และนักวิจัย ENTEC ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีพลังงานในครั้งนี้ด้วย

Print Friendly, PDF & Email