ENTEC จัดกิจกรรมเยาวชน“การประดิษฐ์ชุดหลอดไฟส่องสว่าง LED แบบพึ่งพาตนเอง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ ในงาน NAC2023
อ่านเพิ่มเติม »
Print Friendly, PDF & Email