ENTEC ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทยในการดำเนินการจัดประชุมการกำหนดขอบเขตพันธกิจภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม »
Print Friendly, PDF & Email