มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 28 เมษายน 2566 โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน
         จากกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และกรมอนามัยเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสาธารณสุขไทย ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ (Electrolyzed Natural Cleaning Agent System : ENcase) ที่ผ่านมา https://www.entec.or.th/mou_encase-040166/

         ปัจจุบัน ENTEC สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และ ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ได้ดำเนินการส่งมอบและให้ความรู้พร้อมติดตั้ง ENcase เครื่องต้นแบบผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อจากสารละลายเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) ด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี ให้แก่ โรงพยาบาลบ่อเกลือ จ.น่าน เพื่อใช้งานการฆ่าเชื้อทางการแพทย์ การจัดการขยะติดเชื้อภายในโรงพยาบาล และใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตและบริจาคเครื่อง ENcase ให้แก่โรงพยาบาลดังกล่าว โดย คุณสุเมธ บุญบรรดารสุข ประธานวิทยาลัยการพลังงานรุ่นที่ 3
         ENcase เป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี สำหรับบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการสาธารณสุข” วิจัยและพัฒนาโดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวีไวรัส ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และคุณภัททิยา ลักษณะเจริญ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Print Friendly, PDF & Email