ENTEC สวทช. จับมือ บี.กริม เพาเวอร์ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

        13 กุมภาพันธ์ 2566 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี : ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในการร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม พร้อมบูรณาการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการวิจัย เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต

          ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. กล่าวว่า ENTEC มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้สร้างความร่วมมือการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนกับทาง บี.กริม เพาเวอร์ ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่จะสร้างความเข้มแข็งของระบบนิเวศวิจัยและนวัตกรรม ในการก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด สำหรับความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้ ENTEC ในฐานะหน่วยงานที่ได้ศึกษา วิจัย และพัฒนากระบวนการคัดกรองโซลาร์เซลล์ที่ปลดระวาง และแนวทางการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์มาอย่างต่อเนื่อง วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งในด้านเทคนิค และด้านวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการใช้โซลาร์เซลล์ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับทาง บี.กริม. ที่มองเห็นความสำคัญของการที่จะนำโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นทรัพยากรในธุรกิจ มาใช้จนเกิดความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
           สำหรับศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีพลังงานของประเทศเกิดการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนแผนพลังงานไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเกิดฐานองค์ความรู้ที่บูรณาการร่วมกันมากขึ้น เพื่อนำประเทศสู่อิสรภาพทางด้านเทคโนโลยี

          นายดอน ทยาทาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สายงานลูกค้าสัมพันธ์และปฏิบัติการโรงไฟฟ้า 2 บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บี.กริม เพาเวอร์ เล็งเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หรือการสนับสนุนด้านอื่นๆ เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยนำความเชี่ยวชาญของ สวทช. เกี่ยวกับการพัฒนางานและการนำเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำโซลาร์เซลล์ที่หมดอายุ เสื่อมสภาพ หรือไม่ได้ใช้งาน มารีไซเคิลเป็นโซลาร์เซลล์ใหม่หรือผลิตเป็นอย่างอื่น เพื่อตอบโจทย์การใช้พลังงานทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้อย่างเหมาะสม และการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
          “บี.กริม มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการใช้งานพลังงานทางเลือกอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมศักยภาพการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการใช้พลังงานทางเลือกอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” นายดอน กล่าว

Print Friendly, PDF & Email