ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6500
โทรสาร 0 2564 6501- 5
Email: info@entec.or.th
Print Friendly, PDF & Email