ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ was formally established on June 9, 2020
จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563
และเป็นศูนย์เทคโนโลยีแห่งชาติลำดับที่ 5 ภายใต้ under สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.).

ENTEC วิสัยทัศน์
องค์กรผู้นำและศูนย์รวมแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศไทย
ENTEC พันธกิจ

ดำเนินงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้
เพื่อสนับสนุน
แผนบูรณาการพลังงานระยะยาวของประเทศไทย (TIEB)

สร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานคุณภาพสูงไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรม

ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน
ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

บูรณาการทรัพยากรสำคัญจากหลายช่องทาง
เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว

Print Friendly, PDF & Email