รางวัล Best Oral Presentation Award ผลงาน Degradation Diagnostics and Direct Recycling of Nickel-rich NMC cathode in Li-ion batteries ภายในงาน AMF-AMEC 2021

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงาน (ENTEC) (NSTDA) ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ณัฐนัย คุณานุสนธิ์ นักวิจัยกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน (ENTEC) ซึ่งได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ผลงาน Degradation Diagnostics and Direct Recycling of Nickel-rich NMC cathode in Li-ion batteries ภายในงาน AMF-AMEC 2021 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สมาคมวัสดุ​ศาสตร์แห่งประเทศไทย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

Print Friendly, PDF & Email