มอบ ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ให้แก่ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 19-21 มกราคม 2565 จ.ศรีสะเกษ
       ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. โดย ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย (ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล, ดร.ชัยยุทธ แซ่กัง, ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์, ดร.ศุภกิจ วรศิลป์ชัย, นายตันติวัฒน์ โกวิทกูลไกร และ นางสาวกนกวรรณ ใหม่แก้ว) ส่งมอบและติดตั้ง ENcase เครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ ผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัย “การพัฒนาชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีสารประกอบคลอรีนเป็นส่วนประกอบด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี สำหรับบำบัดขยะมูลฝอยติดเชื้อภายในสถานประกอบการสาธารณสุข” ให้แก่ โรงพยาบาลเมืองจันทร์ และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนคูณ จ.ศรีสะเกษ

        ENcase เป็นนวัตกรรมเครื่องผลิตน้ำยาฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์ จากสารละลายเกลือแกง หรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl) โดยอาศัยหลักการเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีภายในเครื่อง สำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ENERclean ประกอบด้วย กรดไฮโปคลอรัส (Hypochlorous acid, HOCl) เป็นองค์ประกอบหลัก ที่มีระดับความเป็นกรดด่างในช่วง เป็นกรดอ่อน (pH 4-6) ปริมาณคลอรีนมากกว่า 400 ppm และค่า Oxidation-Reduction Potential (ORP) ในช่วง 900-1200 mV ซึ่งกรด HOCl เป็นกรดอ่อนๆ ตามธรรมชาติชนิดเดียวกับภูมิคุ้มกันในเม็ดเลือดขาวของมนุษย์ เป็นสารออกซิไดซ์ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้ง/ฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) สามารถประยุกต์ใช้งานด้านการแพทย์และอุตสาหกรรมอาหาร

วิจัยและพัฒนาโดย
        ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และทีมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมกับ ดร.ฐนียา รอยตระกูล และทีมวิจัยชีววิทยาโมเลกุลของไวรัสเด็งกี่และฟลาวีไวรัส ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล และคุณภัททิยา ลักษณะเจริญ ทีมวิจัยเทคโนโลยีโปรตีโอมิกส์เชิงหน้าที่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Print Friendly, PDF & Email