ENTEC เข้าร่วมงานเวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ นำโดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ในฐานะประธานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมคณะทำงาน ดร.กัมปนาท ซิลวา ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ นักวิจัยภายในกลุ่มฯ ดร.ตะวัน จำปีเจริญสุข และนายพิชญ์พงษ์ จันทา ผู้ช่วยวิจัยภายในกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมงาน เวทีเสวนา “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ พลังงานสะอาด: Hydrogen & Sustainable Aviation Fuel ณ ห้องแมนดารินเอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.)

ทั้งนี้ ในงานได้มีการกล่าวถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย ทั้งในด้านการขับเคลื่อนผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การยกระดับผ่านการผลักดันในกลุ่มอุตสาหกรรม สถานการณ์ ววน. ด้านอุตสาหกรรมพลังงานคาร์บอนต่ำ และช่วงสุดท้ายเป็นช่วงเสวนาการพัฒนาเทคโนโลยีอนาคต ไฮโดรเจน (Hydrogen) และเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF) สำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์

โดย ดร.กัมปนาท ซิลวา ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมในฐานะคณะทำงานหน่วยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้านพลังงานคาร์บอนต่ำในการนำเสนอประเด็น “สถานการณ์ ววน. ด้านอุตสาหกรรมพลังงานคาร์บอนต่ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ ในฐานะนักวิจัยกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ได้นำเสนอในประเด็น “ความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต Hydrogen และ SAF ในประเทศไทยต่อการใช้จริงเชิงพาณิชย์” ในช่วงเสวนาในประเด็นโอกาส และความท้าทายในการพัฒนาเทคโนโลยี Hydrogen และ SAF ของไทย เพื่อการใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งดร.นุวงศ์ ชลคุป เป็นผู้ดำเนินรายการ และดร.ตะวัน จำปีเจริญสุข เป็นพิธีกรหลักภายในงาน

Print Friendly, PDF & Email