เอ็นเทค สวทช. ร่วมงานเปิดการประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. ร่วมงานเปิดการประชุมและนิทรรศการ APEC BCG Economy Thailand 2022: Tech to Biz (Thailand Tech Show 2022) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ที่ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน และ ศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวบรรยายพิเศษ

ในงานดังกล่าว ENTEC ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยายในการเสวนาการขับเคลื่อน BCG Economy model สู่การปฏิบัติ ในเขตเศรษฐกิจ APEC ใน 2 หัวข้อ คือ Circular Solar Modules จัดขึ้นที่ห้องกรุงเทพ วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 9:30 -12:00 น. และ หัวข้อ Energy Transition towards Carbon Neutrality จัดที่ห้องบอลรูม วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13:00 : 16:00 น. นอกจากนี้ได้แสดงผลงานในนิทรรศการร่วมกับนานาชาติ โดยในงานนี้มีกว่า 200 ผลงานจาก 35 หน่วยงานทั่วประเทศ ร่วมแสดงเพื่อให้เห็นความสำคัญของ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ BCG และการสร้างความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email