เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เรื่อง

เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

วันอังคารที่ 21 และวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

ผ่านโปรแกรม Cisco Web Ex

กำหนดการ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 “เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน”
12:45 – 13:00 น.   เริ่มการออนไลน์
13:00 – 13:20 น.   กล่าวเปิดงาน โดย
                             ดร.นัยวุฒิ วงษ์โคเมท
                             รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
                             ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล
                             ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)
13:20 – 14:35 น.   เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
                             โดย ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
                             อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14:35 – 14:45 น.   พักการบรรยาย 10 นาที
14:45 – 16:00 น.   ข้อเสนอแนะในการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาและลอยน้ำ
                             โดย ดร.ไพโรจน์ ภานุกาญจน์
                             ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน นวัตกรรม และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
                             บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
16:00 – 16:30 น.   เครื่องมือวัดสำหรับงานตรวจวัดพลังงานและซ่อมบำรุง
                             โดย ผู้แทนบริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
16:30 – 17:00 น.   Q & A
17:00 – 17:15 น.   Post test

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 “ความรู้เบื้องต้นของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน”
12:45 – 13:00 น.   เริ่มการออนไลน์
13:00 – 14:00 น.   แบตเตอรี่ (หลักการทำงาน คำสำคัญ คุณลักษณะที่สำคัญ ประเภทของแบตเตอรี่)
                             โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล 
                             หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)
14:00 – 14:10 น.   พักการบรรยาย 10 นาที
14:10 – 15:00 น.   แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน: ประเภท คุณสมบัติที่สำคัญ
                             โดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล  
                             หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน  ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)
15:00 – 16:00 น.   แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน: การทดสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและมาตรฐาน
                             โดย ดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน์
                             ทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)
16:00 – 16:30 น.   เครื่องมือวัดสำหรับงานทดสอบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
                             โดย ผู้แทนบริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด
16:30 – 17:00 น.   Q & A
17:00 – 17:15 น.   Post test

การลงทะเบียน (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนออนไลน์ >>>  https://meeting-nstda.webex.com/meeting-nstda/j.php?RGID=r21640d4c77334928b7ff102dfe9d7eca

 

การลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์:

1. สามารถกรอกข้อมูลลงทะเบียนเป็นภาษาไทย
2. โปรดกรอกข้อมูลลงทะเบียนต่างๆ ให้ชัดเจน
3. ลงทะเบียน 1 ครั้งสามารถเข้าฟังการสัมมนาออนไลน์ได้ 2 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสโรชา หมื่นสิทธิ์
โทรศัพท์ 08 6969 0548
E-mail : sarocha@ie.co.th

Print Friendly, PDF & Email