เชิญร่วมอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน

สมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES-Thailand ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง ระบบสะสมพลังงาน: เทคโนโลยี การออกแบบ ควบคุม และประยุกต์ใช้งาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาภาคพลังงาน ทั้งการผลิตและการใช้ไฟฟ้าให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ในวันที่ 26-28 กันยายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.greennetworkseminar.com/ess

Print Friendly, PDF & Email