ENTEC ร่วมหารือกับ สทร. ถึงความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานสะอาด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคาร MTEC
ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล และ คณะวิจัยทีมวิจัย ต้อนรับและร่วมหารือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) (สทร.) โดยหารือความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานสะอาด (พลังงานไฮโดรเจน และพลังงานแบตเตอรี่) ในระบบราง เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดทิศทางเชิงนโยบายที่เหมาะสมสำหรับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศของการใช้พลังงานสะอาดในระบบรางของประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมการขนส่งทางราง (ขร.) และ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการวิจัยพัฒนา นวัตกรรมด้านมาตรฐานและการทดสอบ สำหรับผลิตภัณฑ์ในระบบราง เพื่อการยกระดับผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านระบบรางในประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email