ENTEC ร่วมต้อนรับคณะ สกสว. ในโอกาสเยี่ยมชมผลงานวิจัย สวทช.

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ได้นำคณะมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สวทช. โดยมี โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อํานวยการ สวทช. และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ โดย ผู้อำนวยการ สวทช. ได้บรรยายสรุปแนะนําแนวทางและผลการดําเนินงาน 3 เรื่องหลักคือ BCG Economy Model, Artificial Intelligent (AI) และ EECi ซึ่งผ่านมติ ครม. และอยู่ในแผนของสภาพัฒน์ฯ พร้อมกันนี้ ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อํานวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ได้ร่วมบรรยายสรุปเรื่อง กลไกการนําผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ของ สวทช.

รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อํานวยการ สกสว. ได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยสรุปคือ 1) BCG เป็นเรื่องสำคัญ และสามารถเชื่อมโยงกับภาคเอกชน จึงต้องพัฒนาและร่วมมือ กำหนดแผนระยะยาว 2) การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เห็นถึงศักยภาพของ สวทช. และด้วยระบบใหม่ๆ ที่จะมีขึ้น ก็อยากจะปรับให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ในมุมมอง เชิงพื้นที่ Area base ทั้ง EECi และ Thailand Science Park ที่จะนำเทคโนโลยีลงไปก็ต้องเหมาะสม 3) Policy strategic เห็นว่า นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ และการเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ ก็ต้องพิจารณาถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมไทย เพื่อพัฒนานโยบาย และนำ ววน. ไปช่วยสนับสนุนได้ชัดเจน 4) Strategic Agenda Team (SAT) ที่ สกสว. ดำเนินการอยู่ และมีทีม สวทช. ร่วมดำเนินการ ก็จะดำเนินการขับเคลื่อนไปด้วยกัน

ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สวทช. และคณะผู้บริหาร สวทช. ได้นำคณะผู้บริหารจาก สกสว. เยี่ยมชมผลงานด้านต่างๆ ของ สวทช. ประกอบด้วย

1) เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐาน และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ณ โรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 2 (BSL-2)

2) เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการ นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม และเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหาร ณ อาคาร BIOTEC Pilot Plant

3) เยี่ยมชมผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาสู่ INDUSTRY 4.0 การดำเนินงานศูนย์ SMC ศูนย์ทรัพยากรการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) AI for Thai ผลงานวิจัยด้านกระบวนการทางวัสดุและระบบอัตโนมัติ (MTEC) และ เยี่ยมชมผลงานวิจัยกลุ่มเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ณ อาคาร NECTEC Pilot Plant

4) เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการโรงงานต้นแบบและผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมพลังงาน และด้านเทคโนโลยีวัสดุ ณ อาคาร MTEC Pilot Plant

5) เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลงานแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในโครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (ENTEC) และ PTEC ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2

6) เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National S&T Infrastructure: NSTI) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) และ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ (NOC) ณ อาคาร กลุ่มนวัตกรรม 2 ชั้น 1 Tower A

7) เยี่ยมชมผลงานการพัฒนาระบบกักเก็บและทดสอบสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทย เพื่ออุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์สมัยใหม่ ณ โรงงานต้นแบบผลิตอนุภาคนาโนและเครื่องสำอาง อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ชั้น 8 Tower B

8) เยี่ยมชมผลงานด้าน Carbon capture and utilization (CCU) และ Carbon Neutrality ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน (NCAS) เเละสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ชั้น 5 Tower B

ส่วนรายละเอียดผลงานวิจัยด้านพลังงาน ให้การต้อนรับโดยทีมวิจัยศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. และนำเสนอข้อมูลผลงานต่างๆ ประกอบด้วย
1) EnPAT (สารหล่อลื่นชีวภาพจากน้ำมันปาล์มไทย)
2) น้ำมันผสมยางล้อชีวภาพ (Bio rubber process oil)
3) น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าชีวภาพชนิดติดไฟยาก
4) Hardware-in-the-loop for testing Battery Management System
5) ต้นแบบชุดแบตเตอรี่อรี่สำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์
6) Acetylene black “Pim-L” (Commercial Materials in Li-ion Batteries)
7) Materials in Li-ion Batteries

ในช่วงท้ายของการเยี่ยมชมและดูงาน เวลา 18.00-19.00 น. ผู้อํานวยการ สวทช. และ ผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันประชุมสรุป ตอบข้อซักถาม และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุม Four South Board Room ชั้น 4 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 Tower B

Print Friendly, PDF & Email