ENTEC สวทช. กฟผ. TAILG และสตาเลี่ยน จัดประชุมเตรียมส่งมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง

วันที่ 3 มีนาคม 2566 ห้องประชุมออดิทอเรี่ยม ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี กรุงเทพฯrd March 2023 9:00 – 12:00, Auditorium Meeting Room,EGAT Learning Center, Headquarter, Bangkruai, Nonthburi, Thailand

On 3rd สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ภายใต้การสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Programme: UNEP) จัดประชุมเพื่อเตรียมส่งมอบจักรยานยนต์ไฟฟ้า 50 คัน ให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างในพื้นที่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี และเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับให้บริการสาธารณะในประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ คุณ Panat Lin ผู้แทนบริษัท Dongguan Tailing Electric Vehicle Co., Ltd. (TAILG) คุณสมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คุณธงชัย ลาภจตุรพิธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะสตาเลี่ยน จำกัด (Stallions) ร่วมเป็นประธานในพิธี โดยมี คุณธวัฒน์ แสนภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางกรวย คุณสุกัลยา อินทรภักดี พนักงานเทศกิจอาวุโส ผู้แทนเขตบางพลัด คุณวรวัฒน์ คงตั้งจิตต์ ผู้แทนโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ กฟผ. คุณสุดา พุทธศรี รองผู้อำนวยการบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน

Dr. Sumittra Charojrochkulดร. สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (เอ็นเทค) สวทช. กล่าวถึงบทบาทของ เอ็นเทค สวทช. ในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเดินทางด้วยยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อบรรเทาวิกฤตภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยส่งเสริมการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อการเดินทางสาธารณะ ตั้งแต่เฟส 1 ที่มีการสร้างแบบจำลองภาคขนส่งพื้นฐานของประเทศและภาพฉายอนาคตที่จะมีการส่งเสริมให้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อประกอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศ และในเฟส 2 นี้ ได้มีการขยายผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นรูปธรรมขึ้น ซึ่งปัจจุบันชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้ถูกนำส่งมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย TAILG และทาง Stallions ได้ดำเนินการประกอบชิ้นส่วนขึ้นเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดตามการใช้พลังงานที่ทาง เอ็นเทค พัฒนาขึ้น

คุณ สมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้กล่าวในฐานะตัวแทนของภาคีในโครงการความร่วมมือในการผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาวิกฤติภาวะโลกร้อน และปัญหามลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเป็นเป้าหมายของ กฟผ. ที่สนับสนุนการขนส่งสาธารณะสีเขียวสำหรับประเทศไทย เพื่อตอบโจทย์ Carbon Neutrality ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพประชาชน ที่ผ่านมา กฟผ. ได้นำร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้กับวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปแล้วจำนวน 51 คัน และในโครงการ นี้ กฟผ. จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ รวมทั้งการรวบรวมวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ได้แก่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และเขตบางพลัด กทม. เพื่อให้โครงการประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างราบรื่น, Director of Demand Side Management and Social Affairs Division, EGAT, reiterated on behalf of collaborative project partners to support electric vehicle technology for alleviation of global warming crisis and air pollution problems, especially PM2.5 pollution, which is aligned with EGAT’s goal on supporting green public transport for Thailand toward Carbon Neutrality by increasing proportion of clean energy, reducing greenhouse gas emissions and air pollution that affect people’s health. Mr. Somsak referred to EGAT’s previous initiative on delivery of 51 electric motorcycles to motorcycle taxi riders as a prelude to this project, where EGAT will contribute battery swapping stations and coordinate with motorcycle taxi riders in the Bangkruai district of Nonthaburi province and the Bangphlat district of Bangkok.

Mr. Thawat Saenphakdeeคุณ ธวัฒน์ แสนภักดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางกรวย กล่าวแสดงความขอบคุณโครงการฯ ที่สนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดมาโดยตลอด และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการขยายตัวของยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้เป็นวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ซึ่งตรงกับโครงการชุมชนน่าอยู่ของอำเภอบางกรวย ช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ายังเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางจากย่านที่อยู่อาศัยผ่านระบบขนส่งมวลชนทั้งรถโดยสารประจำทาง เรือโดยสาร และการขนส่งมวลชนไปยังพื้นที่โดยรอบ

Ms. Sukalaya Intaraphakdiคุณ สุกัลยา อินทรภักดี พนักงานเทศกิจอาวุโส ผู้แทนเขตบางพลัด กล่าวชื่นชมโครงการที่ได้เห็นความสำคัญของเขตบางพลัดและขยายพื้นที่การดำเนินโครงการนำร่องในเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์ในการสนับสนุนนี้อย่างมาก เนื่องจากเขตบางพลัดเป็นพื้นที่ทางผ่านของการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ทั้งรถโดยสารประจำทาง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รวมทั้งเรือโดยสารที่ให้บริการผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาอันเป็นพื้นที่ตลอดแนวรอยต่อของเขตพบางพลัดนี้

หลังจากที่โครงการได้อธิบายรายละเอียด เงื่อนไข ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการย้ายทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจากรถจักรยายนต์เดิมที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของโครงการฯ ค่าใช้จ่ายในการทำประกันอุบัติเหตุ ประกันการโจรกรรมทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ ที่จะได้ทดลองเก็บเป็นครั้งแรกเพื่อหารูปแบบทางธุรกิจในการขยายผล ได้มีวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างยื่นเอกสารแสดงความจำนงค์ในการเป็นผู้ร่วมโครงการฯ จำนวนมาก เพื่อให้โครงการดำเนินการในลำดับต่อไป

Print Friendly, PDF & Email