ENTEC ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงานผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ ในงานการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 หรือ NAC2023

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (18th NSTDA Annual Conference: NAC2023) ภายใต้หัวข้อ สวทช. : ขุมพลังหลัก วทน. เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ความยั่งยืน (NSTDA: STI powerhouse to drive BCG economy for Thailand’s sustainable development) ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมในวันที่ 28 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ในการนี้ ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ร่วมรับเสด็จฯ และถวายรายงานผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการ

ซึ่งเป็นการแสดงเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานประเภทแบตเตอรี่ที่ได้มีการวิจัยพัฒนาร่วมระหว่าง สวทช. และพันธมิตรทั้งจากภาคการศึกษาและเอกชน ผลงานวิจัยเด่น คือ การพัฒนาแพ็กแบตเตอรี่แบบสับเปลี่ยนได้แบบมาตรฐานของประเทศไทยที่สามารถใช้งานในมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าหลายรุ่น หลายยี่ห้อ และสามารถชาร์จได้กับหลายสถานี เพื่อให้เกิดความสะดวก คุ้มค่าในการใช้งาน ลดภาระของการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

รวมถึงง่ายในการจัดการหลังสิ้นอายุขัย อีกทั้งมีผลงานวิจัยด้านการพัฒนาวัสดุประสิทธิภาพสูงในเซลล์แบตเตอรี่ อาทิเช่น การพัฒนาวัสดุอิเล็กโทรไลต์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมถึง solid state battery และการพัฒนาคาร์บอนชีวมวล เพื่อใช้ในแบตเตอรี่ลิเทียม โซเดียม และ supercapacitor อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงาน การรีไซเคิลวัสดุในแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริมการหมุนเวียนการใช้งานวัสดุภายในแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพ ให้สามารถนำกลับมาใช้ผลิตแบตเตอรี่เซลล์ใหม่ได้อีกครั้ง

Print Friendly, PDF & Email