ENTEC ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการและคณะจาก Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง Four South Board Room ชั้น 4 อาคาร INC2-C อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ทีมงาน ENTEC นำ โดย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ENTEC ร่วมกับ ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อำนวยการ สวทช. ให้การต้อนรับ Mr. Takashi KIYOURA รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT)

การประชุมความร่วมมือดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการนำเสนอภาพรวมของ สวทช. โดย ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ตามด้วยการนำเสนอภาพรวมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและ การประชุมหารือประเด็นความร่วมมือที่ต้องการผลักดันในอนาคต จากนั้นเข้าชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ตั้งอยู่ใน อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการจัดเก็บพลังงาน (นำชมโดย ดร.ธัญญา แพรวพิพัฒน์) Nakashima Medical Technical Center, Shimadzu-Bara Technical Center และสำนักงาน e-Asia

Print Friendly, PDF & Email