นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติเข้ารับรางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors’ Day 2024”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเปิดงาน “วันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors’ Day 2024” พร้อมพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 24 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ ร่วมนำเสนอผลงานกว่า 1,000 ผลงาน ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567

ในโอกาสนี้ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พร้อม ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ และผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย สวทช. ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ รวม 23 รางวัล โดยรางวัลที่นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติได้รับได้แก่....

  • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 2 รางวัล คือ - ดร.สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ผลงานเรื่อง “ENcase: นวัตกรรมเครื่องผลิตสารฆ่าเชื้ออิเล็กโทรไลต์” รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • ดร.ชัชวรินทร์ ปูชัย และคณะ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ ผลงานเรื่อง “ZafeBat-แบตเตอรี่ปลอดภัย ไม่ระเบิด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” รางวัลระดับดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.nxpo.or.th/th/22746/

https://www.nstda.or.th/home/news_post/pr-nstda-02022567/

Print Friendly, PDF & Email