ENTEC ต้อนรับคณะจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.)

วันที่ 12 มกราคม 2567 อาคารเอ็มเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการ ENTEC พร้อมด้วย ดร. มานพ มาสมทบ ดร. อุกฤษฏ์ สหพัฒน์สมบัติ และ ดร. จิราวรรณ มงคลธนทรรศ นักวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (ESTT) ต้อนรับคณะจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัตการและประชุมหารือด้านความร่วมมือกันในประเด็นการดำเนินโครงการ "แผนที่นำทางด้านมาตรวิทยา เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งอนาคต" ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับทุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการด้านมาตรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (เช่น สอบเทียบเครื่องมือวัด หรือเครื่องมือทดสอบ เป็นต้น) แล้วนำมาวิเคราะห์ และสรุปเป็นแผน (EV Metrology Roadmap) ในการส่งมอบความสามารถทางการวัด และการสอบเทียบที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานในประเทศอย่างแท้จริง ในเวลาที่เหมาะสม นำไปสู่การจัดทำ EV Metrology Roadmap ต่อไป

Print Friendly, PDF & Email