ENTEC ต้อนรับคณะจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) 

ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. พร้อมด้วย ทีมวิจัย ให้การต้อนรับ นายรังสรรค์ เศรษฐวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม และ คณะจากการไฟฟ้านครหลวง ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานของ ENTEC

พร้อมกันนี้ได้มีการหารือความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อคิดเห็นในการศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานและการบริหารจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัย เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตต่อไป

Print Friendly, PDF & Email