ENTEC ร่วมบรรยายในงาน NSTDA-ITRI Joint Seminar 2024 “Towards a Net Zero Emissions Future: The Journey to a Bio-Circular-Green Technology”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) ของไต้หวัน จัดสัมมนา NSTDA-ITRI 2024 ภายใต้หัวข้อ “Towards a Net Zero Emissions Future: The Journey to a Bio-Circular-Green Economy” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ของประเทศไทยและสถาบันวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ITRI) ของไต้หวัน หนึ่งในหัวข้อสำคัญ คือ หัวข้อการประชุมลำดับที่สาม ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไฮโดรเจน โดย ดร.วิศาล ลีลาวิวัฒน์ นักวิจัยจากกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในเทคโนโลยีไฮโดรเจน นอกจากนี้ ดร.เนรัญ สุวรรณโชติช่วง ที่ปรึกษาด้านกิจการภายนอก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังพูดถึงบทบาทของไฮโดรเจนในการลดคาร์บอนและโครงการไฮโดรเจนในประเทศไทย

การสัมมนาครั้งนี้ส่งเสริมความเข้าใจขอบเขตการวิจัยระหว่าง ITRI และ NSTDA และพัฒนาความร่วมมือในอนาคต ผ่านการเข้าร่วมจาก ภาคเอกชนในประเทศไทยและไต้หวัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและอุตสาหกรรมและเปิดทางสู่การพัฒนาเทคโนโลยีที่ยั่งยืน การสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและนวัตกรรมอันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและสำรวจโอกาสสำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email