747 Views
การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหมด 17 คำขอ
  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 7 คำขอ
  • อนุสิทธิบัตร 8 คำขอ
  • ความลับทางการค้า 2 คำขอ

Patent

ลำดับชื่อเรื่องคณะผู้ประดิษฐ์เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญา/
เลขที่คำขอ
สถานภาพ
(ณ วันที่)
1สารละลายที่ใช้เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งประกอบด้วยโมลิบดินัม (Mo) และโลหะหมู่ 8 เพื่อการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับกระบวนการกำจัดสารประกอบกำมะถันด้วยก๊าซไฮโดรเจน (Hydrodesulfurization)บุญญาวัณย์ อยู่สุข
ศุภฤกษ์ เห็นประเสริฐแท้
สุมิตรา จรสโรจน์กุล
อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ
เอื้อมพร บัวรอด
2001006504ยื่นคำขอใหม่
(13 พฤศจิกายน 2563)
2วิธีการฟอร์เมชั่นของแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่สามารถประจุที่ระดับความต่างศักย์สูงที่มีวัสดุขั้วบวกชนิดออร์โธซิลิเกตธัญญา แพรวพิพัฒน์
ฝนทิพย์ ธรรมวัฒน์
พิมพา ลิ้มทองกุล
อดิศักดิ์ พรมวิชา
2101002794ยื่นคำขอใหม่
(5 พฤษภาคม 2564)
3อุปกรณ์ผลิตและปรับสภาพสารละลายกรดไฮโปคลอรัส (HOCl) ด้วยไฟฟ้าชัยยุทธ แซ่กัง
ตันติวัฒน์ โกวิทกูลไกร
วิศาล ลีลาวิวัฒน์
ศุภกิจ วรศิลป์ชัย
สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล
สุมิตรา จรสโรจน์กุล
2101005095ยื่นคำขอใหม่
(21 สิงหาคม 2564)
4ระบบห้องผสมน้ำเกลือความเข้มข้นสูงตันติวัฒน์ โกวิทกูลไกร
วิศาล ลีลาวิวัฒน์
สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล
2101005107ยื่นคำขอใหม่
(27 สิงหาคม 2564)
5วัสดุปลูกกล้วยไม้ที่มีระบบรากกึ่งอากาศและกระบวนการผลิตวัสดุปลูกนั้นสุภาพร วันสม2101005440ยื่นคำขอใหม่
(10 กันยายน 2564)
6แผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ำหนักเบาสำหรับการติดตั้งที่ง่ายชาญณรงค์ ภิรมย์จิตร
ทวีวัฒน์ กระจ่างสังข์
ประทุม คงสุข
มาลัย วงค์ผาบุตร
ศักรินทร์ อินทวงศ์
สโรจน์ รัตนโชติ
สัมพันธ์ ศิวะวรพันธ์
2101005940ยื่นคำขอใหม่
(27 กันยายน 2564)
7อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนที่อุณหภูมิสูงธนทร ศรีสุข
วิศาล ลีลาวิวัฒน์
สุมิตรา จรสโรจน์กุล
2101005968ยื่นคำขอใหม่
(27 กันยายน 2564)

Petty Patent

ลำดับชื่อเรื่องคณะผู้ประดิษฐ์เลขที่ทรัพย์สินทางปัญญา/
เลขที่คำขอ
สถานภาพ
(ณ วันที่)
1วิธีการเตรียมสารประกอบออร์โธซิลิเกต (orthosilicate compound) ที่มีเฟสโมโนคลินิก (monoclinic phase) เป็นองค์ประกอบธัญญา แพรวพิพัฒน์
ฝนทิพย์ ธรรมวัฒน์
พิมพา ลิ้มทองกุล
อดิศักดิ์ พรมวิชา
2103000931ยื่นคำขอใหม่
(29 มีนาคม 2564)
2กรรมวิธีการเพิ่มค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของน้ำมันที่ได้จากพืชเพื่อใช้งานในหม้อแปลงไฟฟ้าบวรชัย เจริญธีรบูรณ์
บุญญาวัณย์ อยู่สุข
ปฐมพงศ์ เจนไธสง
พรประภา พิทักษ์จักรพิภพ
2103001245ยื่นคำขอใหม่
(6 พฤษภาคม 2564)
3วิธีการผลิตถ่านกัมมันต์จากชีวมวลปาล์มน้ำมันสำหรับตัวเก็บประจุยิ่งยวดธนทร ศรีสุข
พิมพา ลิ้มทองกุล
วิทูรัช กู๊ดวิน
สุมิตรา จรสโรจน์กุล
2103001677ยื่นคำขอใหม่
(17 มิถุนายน 2564)
4ระบบผสมน้ำเกลือความเข้มข้นสูงสำหรับกระบวนการอิเล็กโทรลิซิสตันติวัฒน์ โกวิทกูลไกร
วิศาล ลีลาวิวัฒน์
สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล
2103002406ยื่นคำขอใหม่
(27 สิงหาคม 2564)
5ระบบจัดการพลังงานสำหรับหลายแหล่งจ่ายในยานยนต์ไฟฟ้าฐิติวัฒน์ เย็นวิชัย
ตันติวัฒน์ โกวิทกูลไกร
มานพ มาสมทบ
2103002534ยื่นคำขอใหม่
(8 กันยายน 2564)
6แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นด้านหลังเป็นอะลูมิเนียมคอมโพสิตณัฐกานต์ อุดมเดชาณัติ
นพดล สิทธิพล
รังสรรค์ ปลื้มกมล
สุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค
อมรรัตน์ ลิ้มมณี
อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
2103002539ยื่นคำขอใหม่
(9 กันยายน 2564)
7ระบบควบคุมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่ถูกใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ณัฐกานต์ อุดมเดชาณัติ
นพดล สิทธิพล
ภุชงค์ สังฆะวงศ์
รังสรรค์ ปลื้มกมล
สุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค
อมรรัตน์ ลิ้มมณี
อัศวิน หงษ์สิงห์ทอง
2103002685ยื่นคำขอใหม่
(16 กันยายน 2564)
8อุปกรณ์ลำเลียงสารละลายอัตโนมัติด้วยแรงตึงผิวของสารละลายสำหรับผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีคลอรีนเป็นส่วนประกอบชัยยุทธ แซ่กัง
สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล
2103002732ยื่นคำขอใหม่
(21 กันยายน 2564)