การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจหรือกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเศรษฐกิจ เป็นแนวโน้มและปัจจัยสำคัญของ เทคโนโลยีทุกสาขา อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อและปรับเปลี่ยนระบบดั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ง่ายขึ้น ในส่วนของงานด้านพลังงานก็เช่นเดียวกัน การปรับกระบวนการทำงานเข้าสู่ระบบดิจิทัลสามารถนำมาใช้บูรณาการระบบอุปสงค์และอุปทานของพลังงาน เพื่อให้สามารถจัดการพลังงานได้อย่างราบรื่นและยืดหยุ่นมากขึ้น

เอ็นเทค มุ่งเน้นการบูรณาการระบบและการจัดการพลังงาน เป็นหัวข้อสำคัญที่จะดำเนินการในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษที่ 2020 โดยดำเนินงานวิจัยในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ การบูรณาการระบบพลังงานหมุนเวียน แหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและการกักเก็บพลังงาน การออกแบบและจำลองระบบควบคุมและจัดหาข้อมูลพลังงาน รวมถึงการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและรายละเอียดด้านพลังงานเพื่อการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบและยังประสิทธิผลสูงขึ้น

Print Friendly, PDF & Email