การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในแง่การเป็นแหล่งพลังงาน มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและภูมิภาค เนื่องจากความหลากหลายของนโยบายและศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียน ในประเทศไทย พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และพลังงานลม จัดเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน

เอ็นเทคมีจุดมุ่งหมายพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับการใช้งานในเขตร้อนไปใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสารหล่อลื่นที่มีปาล์มเป็นส่วนผสมหลัก เชื้อเพลิงชีวมวล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ การนำไปใช้งานและการจัดการ กังหันลมความเร็วรอบต่ำ รวมถึงการจัดการวงจรชีวิตของระบบพลังงานหมุนเวียนที่ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Tandem PV, multi-functional solar PV modules, digital PV, and end-of-life management of PV modules

Palm-based lubricants, biodiesel

Biofuel utilization and familiarization

Low wind speed turbine

Print Friendly, PDF & Email