การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และยังเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถประยุกต์ใช้กับผู้ใช้งานทุกภาคส่วน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการขนส่ง

เอ็นเทคจึงมุ่งเป้าเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกภาคส่วน โดยมีขอบเขตการดำเนินงานไม่เพียงแค่มุ่งเน้นการลดปริมาณการใช้พลังงาน แต่ยังสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย (Thailand National Determined Contribution, NDC) การดำเนินงานที่ผ่านมามุ่งเน้นสนับสนุนภาคการขนส่ง และดำเนินโครงการประเมินผลประโยชน์ร่วมที่ได้รับจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานหมุนเวียน

นอกจากนี้ เอ็นเทคยังมุ่งเป้าให้เกิดการนำนวัตกรรมและผลงานวิจัยไปใช้งานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยอาศัยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย รวมถึงการขยายขอบเขตของงานให้ครอบคลุมผู้ใช้งานในทุกภาคส่วน

Print Friendly, PDF & Email