ENTEC เข้าร่วมงานเสวนา Online หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของ ววน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนในปี 2025”

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) เข้าร่วมงานเสวนา Online หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายของ ววน. เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียนในปี 2025” ภายใต้ “โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สาขายานยนต์สมัยใหม่” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรรม (สกสว.)

ภายในงานได้ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับแนวหน้าของประเทศ ประกอบด้วย คุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) , คุณรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), ดร.วิกรม อาฮูยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอดิสัน มอเตอร์ จำกัด, ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) , ดร.เอกรัตน์ ไวย์นิตย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ โดยมี ดร.จักรพงศ์ พงศ์ธไนศวรรย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการ

Print Friendly, PDF & Email