ENTEC สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหาร สดร. มจพ. หารือความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) พร้อมด้วย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC สวทช. ต้อนรับ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) และคณะ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ENTEC, ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีวัสดุ MTEC, ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) รวมถึงเดินทางเยี่ยมชม บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC สวทช. ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ENTEC สวทช. ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ MTEC สวทช.
ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.อัญชลี มโนนุกุล หัวหน้าทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง MTEC สวทช.
Presented by ต้อนรับและนำเสนอโดย คุณภาณุ เวทยนุกูล ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา MTEC สวทช. ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.ชินะ เพ็ญชาติ หัวหน้าทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา

เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช. ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ PTEC

เยี่ยมชม บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

การประชุมความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สวทช. ซึ่งเป็น 1 ใน 12 หน่วยงานได้ร่วมลงนามภาคีความร่วมมืออวกาศไทยกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หน่วยงานภายใต้กำกับของ สวทช. ที่มีความสามารถในการพัฒนาส่วนประกอบของระบบย่อยต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในดาวเทียมหรือยานอวกาศได้

            จากนั้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ จ.เชียงใหม่ ENTEC และ MTEC สวทช. ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ให้เข้าร่วมเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ สดร.

โดยภาพรวมความร่วมมือมีดังนี้ การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานและระบบบริหารจัดการสำหรับดาวเทียม, การพัฒนาเทคโนโลยี Dark Sky เพื่อคืนแสงสว่างจากท้องฟ้าในยามค่ำคืนเพื่อมองเห็นดวงดาวอีกครั้ง, การพัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับดาวเทียม และการพัฒนาโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับอวกาศ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตดาวเทียมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปในอนาคต

Print Friendly, PDF & Email