ENTEC ร่วมจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลของโครงการ UNEP และ SOLUTIONSplus

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล ห้องประชุมดวงกมล ชั้น 2 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) สวทช. นำโดย ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผอ.กลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน และคณะนักวิจัย ร่วมกับผู้เเทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลของโครงการ UNEP และ SOLUTIONSplus ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการขยายตัวของรถยนต์ไฟฟ้า 2 และ 3 ล้อ ในประเทศไทย

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ENTEC Ms. Yeonju Jeong หัวหน้าฝ่ายการคมนาคมที่ยั่งยืนในเอเชียแปซิฟิค UNEP และ Dr. Shritu Shrestha ผู้แทน SOLUTIONSplus กล่าวเปิดงาน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอภาพรวมของโครงการ UNEP และ SOLUTIONSplus ประกอบด้วยรายละเอียดความก้าวหน้าและความสำเร็จที่สำคัญในการส่งเสริมรถ 2 และ 3 ล้อ (E2&3W) ในประเทศไทย

โดยเน้นย้ำถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จและการเรียนรู้จากงานสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า 2 และ 3 ล้อ ที่ดำเนินการโดย UNEP และพันธมิตรด้านการพัฒนาอื่นๆ แสดงให้เห็นความสำคัญและศักยภาพของรถยนต์ไฟฟ้า สรุปข้อมูลปฏิบัติเชิงลึกและแผนงานสำหรับการเร่งนำยานยนต์ไฟฟ้า 2 และ 3 ล้อมาใช้ในประเทศไทย ทั้งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และเขตภูมิภาคทั้งในหัวเมืองเศรษฐกิจและหัวเมืองรอง มาตรฐานการสับเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งแนวทางการทำ MRV สำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดก๊าซเรือกระจก เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติสำหรับการขนส่งที่ยั่งยืนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

14
Print Friendly, PDF & Email