ENTEC ร่วมเป็นผู้บรรยายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ สวทช. เพื่อสนับสนุนการผลักดันไฮโดรเจนของประเทศ” ภายใต้หัวข้อ ไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ: นโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม CO-113 อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ได้ร่วมเป็นผู้บรรยายเรื่อง “บทบาทและหน้าที่ของ สวทช. เพื่อสนับสนุนการผลักดันไฮโดรเจนของประเทศ” ภายใต้หัวข้อ ไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ: นโยบายและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

การสัมมนาครั้งนี้ได้นำเสนอมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคงานวิจัย เพื่อนำเสนอเรื่อง ทิศทางไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ ด้านเทคโนโลยี ด้านการผลิต ด้านการกักเก็บ ด้านการขนส่ง ด้านนโยบาย และมาตรฐานไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำสำหรับประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมของธุรกิจการผลิตไฮโดรเจนเข้าสู่เวทีทางการค้าระดับนานาชาติต่อไป

Print Friendly, PDF & Email