ENTEC ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทยในการดำเนินการจัดประชุมการกำหนดขอบเขตพันธกิจภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 ถึง วันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ นำโดย ดร.นุวงศ์ ชลคุป ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยพลังงานคาร์บอนต่ำ พร้อมด้วยทีมวิจัย ดร.กัมปนาท ซิลวา และนายพิชญ์พงษ์ จันทา ได้ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเทศไทย ในการดำเนินการจัดประชุมการกำหนดขอบเขตพันธกิจภายใต้หัวข้อ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในประเทศไทย

ตลอดการประชุมนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหลายรายได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (DCCE) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มูลนิธิเพื่อการปกป้องสภาพภูมิอากาศและการชดเชยคาร์บอน สถาบันวิจัยพลังงาน (ERI) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ (UNESCAP) โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ธนาคารกสิกรไทย การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กรุงเทพมหานคร (กทม.) ธนาคารกรุงเทพ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO), องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

8

โดยทุกหน่วยงานได้ให้เกียรติเข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่เป็นธรรมในบริบทของประเทศไทย

Print Friendly, PDF & Email