นโยบายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเร่งให้เกิดการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เอ็นเทคจึงส่งเสริมไม่เพียงแต่งานวิจัยและนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานของภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยสนับสนุนหน่วยงานผู้กำหนดนโยบายในการกำหนดทิศทางของนโยบายด้านพลังงานอีกด้วย

นอกจากนี้ เอ็นเทคยังมีส่วนร่วมในงานวิจัยด้านความยืดหยุ่นของพลังงาน (Energy resilience) โดยมุ่งเป้าให้เกิดความสำเร็จของการใช้ระบบพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่แบบยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (the United Nations’Sustainable Development Goals)

เอ็นเทคดำเนินโครงการนำร่องเพื่อประเมินความยืดหยุ่นของระบบพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ โดยขอบเขตของการศึกษาจะขยายไปถึงประเด็นระดับโครงสร้างพื้นฐานของพลังงาน เพื่อเพิ่มความยั่งยืนของระบบพลังงานโดยรวม

การวิจัยและพัฒนาความยืดหยุ่นและนโยบายด้านพลังงาน จะสนับสนุนให้เกิดการนำผลของงานวิจัยจากทุกเทคโนโลยีฐานที่เป็นความเชี่ยวชาญใน 5 สาขาหลัก (5 pillars) ไปสู่การใช้ประโยชน์จริง

Print Friendly, PDF & Email