สารจากประธาน
คณะกรรมการบริหาร

ปีงบประมาณ 2565 ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ดำเนินการมาครบ 2 ปี สร้างผลงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงานที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ประจักษ์ให้แก่สังคม โดยคณะกรรมการบริหาร ENTEC ได้เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และผลักดันการทำงานของ ENTEC ในการดำเนินงานด้านพลังงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลให้มีการนำผลงานวิจัยและผลงานด้านต่าง ๆ เผยแพร่ไปสู่เชิงพาณิชย์…

ผลงานเด่น

ต้นแบบโครงข่ายพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะขนาดเล็กและแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า
(นำร่องพลังงานชุมชน)

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต นำส่ง และจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อรองรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและ..

ชุดผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อด้วยวิธีทางไฟฟ้าเคมี
Electrolyzed Water
สำหรับสถานประกอบการด้านสาธารณสุข

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อก่อให้เกิดปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการควบคุมและป้องกันทำได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งเป็นโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ร้ายแรงสามารถแพร่เชื้อ

© 2022 All rights reserved​

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ

Print Friendly, PDF & Email