ENTEC สวทช. ต้อนรับคณะผู้บริหาร สดร. มจพ. หารือความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
        ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) พร้อมด้วย ดร.สุมิตรา จรสโรจน์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมพลังงาน ENTEC สวทช. ต้อนรับ ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) และคณะ พร้อมทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีพลังงาน ENTEC, ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีวัสดุ MTEC, ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) รวมถึงเดินทางเยี่ยมชม บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ENTEC สวทช.
ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.อมรรัตน์ ลิ้มมณี หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน ENTEC สวทช.
ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ MTEC สวทช.
ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.อัญชลี มโนนุกุล หัวหน้าทีมวิจัยโลหะผสมและการผลิตอัจฉริยะ

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง MTEC สวทช.
ต้อนรับและนำเสนอโดย คุณภาณุ เวทยนุกูล ทีมวิจัยเทคโนโลยีกระบวนการผลิตวัสดุผง

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิศวกรรมน้ำหนักเบา MTEC สวทช.
ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.ชินะ เพ็ญชาติ หัวหน้าทีมวิจัยวิศวกรรมน้ำหนักเบา

เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC) สวทช.
ต้อนรับและนำเสนอโดย ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ PTEC

เยี่ยมชม บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

        การประชุมความร่วมมือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการครั้งนี้ สืบเนื่องจาก สวทช. ซึ่งเป็น 1 ใน 12 หน่วยงานได้ร่วมลงนามภาคีความร่วมมืออวกาศไทยกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 โดยมีศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) หน่วยงานภายใต้กำกับของ สวทช. ที่มีความสามารถในการพัฒนาส่วนประกอบของระบบย่อยต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ในดาวเทียมหรือยานอวกาศได้
        จากนั้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ จ.เชียงใหม่ ENTEC และ MTEC สวทช. ได้รับเชิญจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการภาคีความร่วมมืออวกาศไทย ให้เข้าร่วมเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่าง สวทช. กับ สดร.

        โดยภาพรวมความร่วมมือมีดังนี้ การพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานและระบบบริหารจัดการสำหรับดาวเทียม, การพัฒนาเทคโนโลยี Dark Sky เพื่อคืนแสงสว่างจากท้องฟ้าในยามค่ำคืนเพื่อมองเห็นดวงดาวอีกครั้ง, การพัฒนาโครงสร้างน้ำหนักเบาสำหรับดาวเทียม และการพัฒนาโซล่าเซลล์ที่เหมาะสมกับอวกาศ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีการผลิตดาวเทียมและเพื่อส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมในประเทศต่อไปในอนาคต

Print Friendly, PDF & Email